Troyanchuk, I.; Troyanchuk, I.; Karpinsky, D.; Efimov, V.; Sikolenko, V.; Prokhnenko, O.; Bartkowiak, M.: Ferromagnetic interactions in Mn3+ based perovskites. Journal of Physics / Condensed Matter 26 (2014), p. 396002/1-6
10.1088/0953-8984/26/39/396002