Khaydukov, Yu.N.; Aksenov, V.L.; Nikitenko, Yu.V.; Zhernenkov, K.N.; Nagy, B.; Teichert, A.; Steitz, R.; Rühm, A.; Bottyan, L.: Magnetic Proximity Effects in V/Fe Superconductor/Ferromagnet Single Bilayer Revealed by Waveguide-Enhanced Polarized Neutron Reflectometry. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 24 (2011), p. 961-968
10.1007/s10948-010-1041-0