Borowiec, M.-T.; Dyakonov, V.P.; Szewczyk, A.; Gutowska, M.U.; Zayarnyuk, T.; Zubov, E.E.; Majchrowski, A.; Michalski, E.; Hoffmann, J.-U.; Prokes, K.; Wozniak, K.; Dobrzycki, L.; Khatsko, E.N.; Rykova, A.I.; Domukhovski, V.; Baranski, M.; Shtyrkhunova, V.; Zmija, J.; Szymczak, H.: The specific heat of potassium holmium double tungstate. Phase Transitions 84 (2011), p. 944-951
10.1080/01411594.2011.585024