• Usachov, D.Yu.; Davydov, V.Yu.; Levitskii, V.S.; Shevelev, V.O.; Marchenko, D.; Senkovskiy, B.V.; Vilkov, O.Yu.; Rybkin, A.G.; Yashina, L.V.; Chulkov, E.V.; Sklyadneva, I.Yu.; Heid, R.; Bohnen, K.-P.; Laubschat, C.; Vyalikh, D.V.: Raman Spectroscopy of Lattice-Matched Graphene on Strongly Interacting Metal Surfaces. ACS Nano 11 (2017), p. 6336-6345

10.1021/acsnano.7b02686