Troyanchuk, I.O.; Bushinskii, M.V.; Chobot, A.N.; Tereshko, N.V.; Mantytskaya, O.S.; Efimova, E.A.; Sikolenko, V.V.; Dobryanskii, V. M.: Magnetic phase transitions in Ln1-xSrxCo0.5Mn0.5O3 (Ln = La, Pr, Nd, and Eu). Physics of the Solid State 59 (2017), p. 728-732
10.1134/S1063783417040291