Poirier, E.; Harrower, C.T.; Kalisvaart, P.; Bird, A.; Teichert, A.; Wallacher, D.; Grimm, N.; Steitz, R.; Mitlin, D.; Fritzsche, H.: Deuterium absorption in Mg70Al30 thin films with bilayer catalysts: A comparative neutron reflectometry study. Journal of Alloys and Compounds 509 (2011), p. 5466-5471
10.1016/j.jallcom.2011.02.111