Khoroshilov, A.; Krasnorussky, V.; Krasikov, K.; Bogach, A.; Glushkov, V.; Demishev, S.; Samarin, N.; Voronov, V.; Shitsevalova, N.; Filipov, V.; Gabáni, S.; Flachbart, K.; Siemensmeyer, K.; Gavrilkin, S.; Sluchanko, N.: Maltese cross anisotropy in Ho0.8Lu0.2B12 antiferromagnetic metal with dynamic charge stripes. Physical Review B 99 (2019)
10.1103/PhysRevB.99.174430