Kaichev, V.V.; Chesalov, Y.A.; Saraev, A.A.; Klyushin, A.Yu.; Knop-Gericke, A.; Andrushkevich, T.V.; Bukhtiyarov, V.I.: Redox mechanism for selective oxidation of ethanol over monolayer V2O5/TiO2 catalysts. Journal of Catalysis 338 (2016), p. 82-93
10.1016/j.jcat.2016.02.022