• Mesilov, V.V.; Galakhov, V.R.; Gubkin, A.F.; Sherstobitova, E.A.; Zakharova, G.S.; Uimin, M.A.; Yermakov, A.Ye.; Kvashnina, K.O.; Smirnov, D.A.: X-ray Diffraction and X-ray Spectroscopy Studies of Cobalt-Doped Anatase TiO2:Co Nanopowders. The Journal of Physical Chemistry C 121 (2017), p. 24235-24244

10.1021/acs.jpcc.7b05873