Antropov, N.O.; Kravtsov, E.A.; Khaidukov, Y.N.; Ryabukhina, M.V.; Proglyado, V.V.; Weschke, O.; Ustinov, V.V.: Coherent Fan Magnetic Structure in Dy/Gd Superlattices. JETP Letters 108 (2018), p. 341-345
10.1134/S0021364018170046